OCENENIE

dokument
6.5.2020

Krízový plán v súvislosti s pandémiou COVID-19
Senior POHODA n.o. má spracovaný podrobný plán činností a správania sa v prípade vyhlásenia karantény v zariadení.KRÍZOVÝ PLÁN DOKUMENT priamo TU

16.2.2020

Vážení klienti, príbuzní
ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli venovať 2% alebo (3%) dane z vašich príjmov za rok 2019 pre našu neziskovú organizáciu, ktorá je registrovaná Notárskou komorou ako prijímateľ.TLAČIVO nájdete a môžete vyplniť a vytlačiť priamo TU na stránke

Termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) : možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

31.1.2020

CENNÍKY

v rozdelení podla umiestnenia klientov a spôsobu stravovania

cenníky platné od 1.2.2020 TUEkonomicky oprávnené náklady

sú zákonom taxatívne určené náklady poskytovateľa sociálnej služby na odborné, obslužné a ďalšie činnosti, ktoré sú obsahom danej sociálnej služby .

Zverejnenie Prepočtu našich oprávnených nákladov ... čítajte ďalej


24.6.2019

Výročná správa za rok 2018

s obsahom

- Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2018
- Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých.
- Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke.
- Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch.
- Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov.
- Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie.
- Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka.
- Ďalšie údaje určené správnou radou.
- Zamestnanecká štruktúra
- Udalosti osobitného významu
- Informácia o rozdelení výsledku hospodárenia
- Ekonomicky oprávnené náklady
- Vyjadrenie dozornej rady.

Výročná správa za rok 2018 TU


15.5.2019

Vážení klienti, príbuzní
ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli venovať 2% alebo (3%) dane z vašich príjmov za rok 2018 pre našu neziskovú organizáciu, ktorá je registrovaná Notárskou komorou ako prijímateľ.


Na úpravu vonkajšieho priestoru časti zariadenia a jeho zastrešenie v roku 2018
Prispeli aj finančné prostriedky získané práve z Vašich daní .12.12.2018

ĎAKUJEME


SZŠ v Senci, ZŠ v Senci a MŠ v Bernolákove
za krásne pohľadnice k Vianociam pre klientov zariadenia Senior POHODA.
Bola to veľká radosť a tiekli aj slzičky.
Ďakujeme.

12.12.2018

Oddychové miesto pre seniorov


S podporou obce Bernolákovo bolo na južnej strane zariadenia Senior POHODA n.o. vybudované oddychové miesto pre seniorov. 3.etapa projektu Ďakujeme.

Oddychove miesto

dokument